Statut
781370_libro_2.jpg

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Polish Society for Prevention of Drug Abuse

S T A T U T

WARSZAWA 2004

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii jako organizacja pożytku publicznego, zwane dalej Towarzystwem, jest samorządnym dobrowolnym stowarzyszeniem kierującym się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz naczelnych w Warszawie.
2. Towarzystwo może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach Unii Europejskiej.
3. Towarzystwo może współpracować lub być członkiem krajowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach i celach.

§ 3

Towarzystwo jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powołania oddziałów terenowych.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania,w tym również niepełnosprawności .
2.Do zadań Towarzystwa należy m.in.:
a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień, szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
b) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach Unii Europejskiej, w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności;
c) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
d) przedstawianie organom administracji rządowej i samorządowej wyników działalności społecznej, wskazywanie potrzeb i trudności w przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz w ograniczaniu szkód związanych z ich używaniem;
e) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej rehabilitacji i resocjalizacji;
f) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami społecznymi i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności krajów Unii Europejskiej, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez organizowanie różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych w celu przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
g) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację i zwalczanie przestępstw wynikających z uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych w celu ograniczania zjawiska uzależnień oraz wszechstronnej pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym pomoc dla osób niepełnosprawnych tj. z zaburzeniami psychicznymi oraz zabezpieczenia osób używających substancji psychoaktywnych przed ich wykluczeniem społecznym poprzez redukcję bezrobocia;
h) inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
i) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy;
j) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Towarzystwa;
3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i wspierać ruchy pozarządowe określonych celami i zadaniami wynikającymi z niniejszego statutu.
4. W tym samym zakresie Towarzystwo może działać na rzecz inicjatyw ruchu obywatelskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
5. Towarzystwo może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą problemy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym może uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń zlecanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Do realizacji swych zadań Towarzystwo w szczególności:
a) zabiega o to, aby organy administracyjne, rządowe i samorządowe uwzględniły w swojej działalności profilaktykę, działania leczniczo-resocjalizacyjne i prewencyjne oraz podejmowały działania dla zapewnienia odpowiedniej bazy materiałowej i kadrowej dla potrzeb leczniczych;
b) monitoruje realizację ogólnopolskiej i lokalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom w odniesieniu do przepisów wynikających z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych;
c) współpracuje z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami powołanymi dla przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, których działalność może przyczynić się do ograniczenia lub likwidacji tych zjawisk oraz rozwoju profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania skutkom tych zjawisk;
d ) wspiera inicjatywy i ruchy abstynenckie;
e) prowadzi działalność profilaktyczną wśród młodzieży przy współudziale zainteresowanych urzędów administracji rządowej i pozarządowej;
f) utrzymuje kontakty i podejmuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi lub działającymi na terytoriach innych państw, w szczególności państw Unii Europejskiej, zajmującymi się sprawami uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
g) może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji o tych samych lub podobnych zadaniach;
h) prowadzi własne działania informacyjne dotyczące problematyki uzależnień poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie i współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, prelekcji, telefonów zaufania, punktów informacyjno-konsultacyjnych itp.
i) może wydawać własne czasopisma naukowe, ulotki, broszury itp. i współdziałać w redagowaniu innych fachowych publikacji;
j) może prowadzić działalność naukowo-badawczą oraz zlecać i wnioskować opracowanie informacji o rozmiarach, przyczynach i skutkach zjawiska uzależnień;
k) może współpracować ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania dotyczących problematyki uzależnień;
l) inicjuje i prowadzi własne badania oraz analizuje ich wyniki we współpracy z powołanymi do tego instytucjami odnośnie do przestrzegania przepisów ograniczających zjawisko uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
ł) inicjuje i organizuje opiekę oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
m) współuczestniczy w organizowaniu opieki nad dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
n) gromadzi środki na budowę i eksploatację obiektów dla potrzeb przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, zabiega o przyznanie dotacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom leczniczym, instytucjom i organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem uzależnieniom;
o) organizuje działania w celu pozyskania i adaptowania różnych obiektów istniejących na placówki profilaktyczno-lecznicze i leczniczo-resocjalizacyjne i może przejmować obiekty na własność;
p) może prowadzić ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne za zgodą właściwych władz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego;
r) może prowadzić oddziały dziennej pomocy, poradnie, punkty konsultacyjne i inne formy pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwych władz;
s) może prowadzić edukację społeczną o zjawisku uzależnień, zagrożeń zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętej programem przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych;
t) może realizować zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i współtworzyć lokalne strategie przeciwdziałania uzależnieniom;
u) może stawać do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych;
w) może zatrudniać pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań statutowych;
z) może prowadzić, przez Zarząd Główny i oddziały, działalność gospodarczą w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową;

§ 8

Przy strukturach organizacyjnych Towarzystwa może działać, na zasadach określonych w programach działania, zatwierdzonych przez Zarząd Główny Towarzystwa, ruch dzieci i młodzieży, którego celem jest obrona środowisk dziecięco-młodzieżowych przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 10

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 16 lat i pragną czynnie realizować cele Towarzystwa.

§ 11

1. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału właściwego dla ich miejsca zamieszkania lub pracy, na podstawie deklaracji.
2.Od decyzji odmawiającej przyjęcia członka kandydat może odwołać się do Zarządu Głównego.

§ 12

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo udziału w zebraniach, konferencjach, zgodnie z postanowieniami Statutu;
b) czynne i bierne prawo wyborcze w Towarzystwie;

§ 13

Członek Towarzystwa ma obowiązek:
a) brania czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań Towarzystwa;
b) stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Towarzystwa;
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i deklarująca w nim swój udział.
2. Członków wspierających przyjmuje do Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający są reprezentowani w Towarzystwie przez swych pełnomocnych przedstawicieli.
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego.
2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych Towarzystwa i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich, jednakże czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom honorowym posiadającym obywatelstwo polskie.

§ 16

1.Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie odpowiedniemu Zarządowi Oddziału;
b) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku pomimo pisemnego upomnienia;
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu przysługuje członkom prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17

1.Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
a) Krajowy Zjazd Delegatów;
b) Zarząd Główny;
c) Główna Komisja Rewizyjna;
d) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.
4. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować do swego składu - w miejsce członków, którzy ustąpili z władz - nowych członków dla uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby składu osobowego pochodzącego z wyboru.

§ 18

1.Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na cztery lata i jest zwoływany przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 19

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 ogółu członków Towarzystwa. Termin na zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego wynosi 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 20

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów terenowych według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
2. Z głosem doradczym uczestniczą w Krajowym Zjeździe członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, jeżeli nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

§ 22

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
a) ustalanie programu działania Towarzystwa
a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
d) uchwalanie zmian Statutu
e) wybór w głosowaniu tajnym przewodniczącego - kierownika organizacji pożytku publicznego i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego
f) zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i innych regulaminów wewnętrznych
g) uchylanie uchwał Zarządu Głównego w przypadku ich sprzeczności z prawem, celami Towarzystwa lub z postanowieniami Statutu
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Towarzystwa
i) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego
j) nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

§ 23

1. W okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów naczelną władzą Towarzystwa jest Zarząd Główny, liczący 20-25 członków. Zarząd Główny odpowiada za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Zarząd Główny obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.

§ 24

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego).
2. W posiedzeniu Zarządu Głównego uczestniczyć mogą z głosem doradczym inne osoby zapraszane przez Zarząd, a z urzędu - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej komisji.

§ 25

1.Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Towarzystwie;
a) zrzeczenia się tej funkcji;
c) odwołania z funkcji przez Zarząd Główny z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Zarządzie Głównym.
2. Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
a) realizowanie programu działania uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów;
b) uchwalanie i realizowanie okresowych i wieloletnich planów działania Towarzystwa;
d) uchwalanie budżetu Towarzystwa, zatwierdzanie planów finansowych i bilansów, podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i inwestycyjnych;
e) uchylanie uchwał Zarządów oddziałów terenowych, jeśli są sprzeczne z prawem, celami Towarzystwa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;
f) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów;
g) ustalanie zasad organizacji Zjazdu Krajowego oraz walnych zebrań członków oddziałów terenowych mających dokonać wyboru delegatów na Zjazd;
h) ustalanie wysokości składek członkowskich
i) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu Głównego tych jego członków, których działalność jest sprzeczna z prawem, celami Towarzystwa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów. W tym przypadku Zarządowi Głównemu przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w ilości członków nie przekraczającej 1/3 Zarządu Głównego;
j) powoływanie członków Rady Programowej Towarzystwa;
k) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji do załatwienia spraw wynikających ze statutowych zadań Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności:
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów oddziałów terenowych w sprawach odmowy przyjęcia na członka Towarzystwa;
ł) występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie godności honorowego członka Towarzystwa.

§ 27

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 6 -10-osobowym w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Zarządu Głównego wybrany przez Zjazd jest członkiem Prezydium i kieruje jego pracami.
2. Prezydium konstytuuje się wybierając ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Zarządu Głównego lub wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące.
5. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 28

1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:
a) realizowanie uchwał Zarządu Głównego oraz składanie Zarządowi sprawozdań ze swojej działalności;
b) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa;
c) koordynacja i nadzór nad pracą oddziałów Towarzystwa;
d) dokonywanie przyjęć i prowadzenie rejestrów członków Towarzystwa;
e) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
f) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami;
g) podział środków finansowych na działalność celową pomiędzy oddziały Towarzystwa;
h) powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie regulaminów;
i) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego;
j) nadawanie Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
2. Zarząd Główny może powołać Komisje Programów Centralnych do oceny merytorycznej realizowanych centralnie programów.
Komisje Programów Centralnych (zwane dalej Komisjami) mają za zadanie nadzór merytoryczny nad wykonaniem programów uzyskanych przez Komisje lub Zarząd Główny, w drodze konkursów i przetargów z instytucji krajowych lub zagranicznych. Komisje Programów Centralnych mogą ogłosić konkurs na wykonanie w/w programów. Programy te mogą być realizowane zarówno przez Zarząd Główny, jak i Oddziały Terenowe.
Komisje Programów Centralnych działają w składach trzyosobowych, kompetentnych w zakresie oceny realizowanych programów i są powoływane przez Zarząd Główny uwzględniając to, że przewodniczącym Komisji z głosem decyzyjnym pozostaje osoba, która jest autorem programu bądź inna osoba wybrana za zgodą autora lub autorów programu. Pozostałe osoby biorące udział w pracach Komisji mają głos doradczy. W pracach Komisji bierze udział przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Zarządu Głównego. Komisje działają na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd Główny i wybranych członków Komisji.
Za nadzór nad realizacją finansową programów odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Zarządu Głównego (powoływany przez Prezydium na wniosek Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii), który wchodzi każdorazowo w skład Komisji Programów Centralnych Zarządu Głównego. Komisja Programów Centralnych ma prawo wglądu do sprawozdań finansowo - księgowymi nadzorowanych programów. Rozliczanie programów następuje z zachowaniem ochrony praw autorskich; Zarząd Główny ma prawo ustalania kwoty narzutu związanej z obsługą programu.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, tj. Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w GKR.

§ 30

1.Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Towarzystwa, a zwłaszcza wykonywania uchwał i decyzji oraz gospodarki majątkowej, finansowej i materiałowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności;
b) przedkładanie Zarządowi Głównemu Towarzystwa i jego Prezydium informacji i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających;
b) dokonywanie oceny projektów budżetu i bilansów;
c) prowadzenie instruktażu i sprawowanie nadzoru nad terenowymi Komisjami Rewizyjnymi;
e) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów;
f) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
2. Główna Komisja Rewizyjna uchwala szczegółowy regulamin swego działania przedkładając go do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Delegatów oraz uchwala regulaminy działania terenowych Komisji Rewizyjnych.

§ 31

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.

§ 32

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłymi w obrębie Towarzystwa.
4. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
5.Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.
6. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz rodzaj kar określa regulamin przyjęty na jego pierwszym roboczym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

§ 33

1. Terenowe jednostki organizacyjne (oddziały terenowe) powoływane są na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii i podlegają legalizacji przez właściwy organ administracji państwowej nadzorujący działalność stowarzyszeń lub rejestracji na podstawie uchwały Zarządu Oddziału przez właściwy Sąd Rejestrowy.
2. Odziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną.
3. Oddziały nie mające osobowości prawnej mogą samodzielnie występować wobec władz lokalnych, instytucji i organizacji społecznych. Do władz i instytucji centralnych występować mogą jedynie za pośrednictwem Zarządu Głównego bądź z jego upoważnienia.
4. Zadaniem oddziałów terenowych jest realizacja statutowych celów Towarzystwa na obszarach jednostek administracyjnych kraju, województw, miast, dzielnic, gmin oraz w określonych środowiskach zawodowych itp.
5. Do powołania oddziałów terenowych wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Towarzystwa.

§ 34

1. Władzami oddziału terenowego są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Oddziałów;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału;
2.Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
3.Władze oddziału mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków z wyboru.

§ 35

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 10 dni przed datą odbycia się Walnego Zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w uzasadnionych przypadkach:
a) z inicjatywy Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) na żądanie 1/3 członków oddziału.
Termin na zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania wynosi 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Walnego Zebrania oddziału terenowego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość osób w drugim terminie.

§ 36

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie oddziału terenowego, będący osobami fizycznymi;
b) z głosem doradczym - członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, członkowie honorowi oraz przedstawiciele organów statutowych Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, jego członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) ustalanie wytycznych działalności oddziału;
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d) wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;
e) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 38

1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków władzą oddziału terenowego jest Zarząd liczący 5 do 7 członków.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.

§ 39

  1. Zarząd Oddziału obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
  2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zebrania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oddziału).
  3. W posiedzeniu Zarządu Oddziału uczestniczyć mogą z głosem doradczym - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§ 40

Członek Zarządu Oddziału traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Towarzystwie;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) odwołanie przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Zarządzie Oddziału. Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zarządu może nastąpić wyłącznie uchwałą nadzwyczajnego zebrania członków oddziału.

§ 41

Do kompetencji Zarządu oddziału terenowego należy:
a) działanie w imieniu oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) realizowanie programu uchwalonego przez walne Zebranie Członków oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego;
c) uchwalanie planów pracy i budżetu oddziału;
d) przedkładanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności;
e) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Towarzystwa;
f) współpraca z właściwymi terenowymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Towarzystwa;
g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków oddziału oraz ich organizowanie;
h) pobieranie składek członkowskich;
i) zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie członków Zarządu Oddziału;
j) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz sekcji terenowych lub środowiskowych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
k) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych
l) powoływanie uczniowskich klubów sportowych i innych zajmujących się działalnością profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży.

§ 42

1. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej 4 członków Zarządu Oddziału wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
2. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Oddziału, które kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału.
3. Do Prezydium Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością oddziału;
b) przyjmowanie członków zwyczajnych;
c) realizowanie uchwał zarządu terenowego oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi.
d) reprezentowanie oddziału terenowego na zewnątrz w okresie między posiedzeniami Zarządu oddziału terenowego.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 43

1. Organem kontrolnym oddziału jest Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzi przewodniczący oraz 2-3 członków.
2.Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności oddziału, a zwłaszcza wykonywania decyzji i uchwał oraz spraw majątkowych;
b) przedkładanie Walnemu Zebraniu wyników kontroli i wniosków z nich wynikających oraz żądanie wyjaśnień;
c) ocena projektu budżetu i bilansu;
d) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
e) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.

§ 44

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-7 członków wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród swych członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami w obrębie oddziału.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.
5. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądów Koleżeńskich uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 45

Majątek Towarzystwa stanowią jego nieruchomości i ruchomości oraz:
1. Składki członkowskie;
2. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki, fundacje, dochody z działalności gospodarczej, z majątku stowarzyszenia;
3. Dochody z działalności statutowej;
4. Dochody z ofiarności publicznej.

§ 46

W zarządzaniu majątkiem Towarzystwa nie zezwala się na:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§ 47

1. Składanie oświadczeń, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz Towarzystwa wymaga dla swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego - kierownika organizacji pożytku publicznego i umocowanego przez przewodniczącego członka Zarządu lub przewodniczącego i księgowego Towarzystwa.
2. Składanie oświadczeń, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz Oddziału Towarzystwa wymaga dla swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego Oddziału i umocowanego przez przewodniczącego członka Zarządu Oddziału lub przewodniczącego i księgowego Oddziału.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych..

§ 49

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Krajowy Zjazd Delegatów określi uchwałą cel, na który zostanie przekazany majątek zlikwidowanego Towarzystwa.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License