Poradnia Profilaktyki Środowiskowej
  1. PPŚ prowadzi działalność profilaktyczną i konsultacyjną w zakresie uzależnień i rozwiązywania problemów wychowawczych.
  2. PPŚ działa w siedzibie PTZN Oddział w Toruniu, ul. Szeroka 21/3 Tel. 056 655 52 70
  3. W Poradni bezpłatnych konsultacji i porad udzielają: pedagog, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień; nie prowadzi się specjalistycznej terapii.
  4. Do Poradni mogą się zgłaszać uczniowie, rodzice, opiekunowie, wychowawcy oraz osoby potrzebujące pomocy.
  5. Osoby wymagające specjalistycznej pomocy informowane są o możliwościach korzystania z właściwych placówek.
  6. Pracownicy PPŚ zobowiązani są do dokumentowania w dzienniku przebiegu spotkania i danych klienta.
  7. Pracownicy PPŚ na drugim spotkaniu mają obowiązek założenia „Karty Osobowej”, jeżeli praca z klientem rokuje kontynuację pracy.
  8. Wszystkich pracowników PPŚ obowiązuje przestrzeganie tajemnicy spotkań i zakaz wynoszenia poza teren Poradni dokumentów dotyczących osób zgłaszających się.
  9. Osoby dyżurujące w PPŚ spotykają się raz w miesiącu.
  10. Pracownicy PPŚ pod względem merytorycznym podlegają koordynatorowi programów profilaktycznych.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License