Jak można zostać członkiem PTZN oddział w Toruniu
840316_-diversity_5-.jpg

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

Członkowie zwyczajni Towarzystwa

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 16 lat i pragną czynnie realizować cele Towarzystwa.
Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału właściwego dla ich miejsca zamieszkania lub pracy, na podstawie deklaracji.
Od decyzji odmawiającej przyjęcia członka kandydat może odwołać się do Zarządu Głównego.

Członkowie wspierający Towarzystwa

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i deklarująca w nim swój udział.
Członków wspierających przyjmuje do Towarzystwa Prezydium Zarządu Głównego na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkowie wspierający są reprezentowani w Towarzystwie przez swych pełnomocnych przedstawicieli. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie honorowi Towarzystwa

Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nadać może godność członka honorowego.
Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych Towarzystwa i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich, jednakże czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom honorowym posiadającym obywatelstwo polskie.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie odpowiedniemu Zarządowi Oddziału;
b) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku pomimo pisemnego upomnienia;
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu przysługuje członkom prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Obowiązki

Członek Towarzystwa ma obowiązek:
a) brania czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań Towarzystwa;
b) stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Towarzystwa;
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

Uprawnienia

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo udziału w zebraniach, konferencjach, zgodnie z postanowieniami Statutu;
b) czynne i bierne prawo wyborcze w Towarzystwie;

Legitymacja członkowska

Każdy członek PTZN otrzymuje legitymację członkowską, która upoważnia go do prowadzenia działalności lektorskiej z ramienia Towarzystwa.

Składka członkowska

Składka roczna wynosi 30 złotych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License